Tornar a Notícies

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2017

26/05/2017

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE

 MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A PRIMA FIXA

 

Per acord de la Junta Directiva de la Mutualitat, es convoca a tota persona associada a la reglamentària Assemblea General ordinària que es celebrarà en el local del Passeig Verdaguer núm. 120, planta entresòl, despatx porta núm. 5 d’Igualada, el proper dia 26 de maig de 2017 a les 12:00 hores en primera convocatòria i a les 13:00 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

1. Informe de la Presidència relatiu a l’activitat desenvolupada per la Mutualitat durant l’exercici 2016.

2. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici 2016, Memòria, el Balanç i els Estats de Comptes de la Mutualitat.

3. Proposta i aprovació de distribució de resultats.

4. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta Directiva.

5. Proposta d’actualització, si s’escau, de les quotes de l’Assegurança d’Assistència Sanitària Ambulatòria, Assistència Max i Assistència 65 Plus, prèvia exposició raonada de la Presidència.

6. Adopció, si s’escau, d’acords accessoris i complementaris dels anteriors i delegacions de facultats per a la seva execució.

7. Precs i preguntes. 

8. Designació de tres assembleistes per aprovar i signar l'acta de l'Assemblea.

Igualada, 11 de maig de 2017

 

Notes: D'acord amb els estatuts socials, la documentació referida als assumptes per tractar està a disposició dels socis en el domicili social de la Mutualitat, de dilluns a divendres de  9:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.

Els mutualistes assistents hauran d’acreditar-se pel DNI o el permís de conduir. Els no assistents podran delegar el seu vot en un altre mutualista, si bé, no pot excedir de 10 el nombre de delegacions de vot que pot ostentar un mateix mutualista.