Incapacitat Laboral Temporal

Aquesta assegurança indemnitza diàriament amb una quantitat econòmica en cas que l’assegurat estigui total o parcialment impossibilitat per a exercir la seva professió i qualsevol altra ocupació lucrativa d’acord amb els seus coneixements i aptituds. 

En aquesta cobertura, s’estableixen 3 categories de risc per raó d’activitat professional, trams d’edat de contractació i franquícies. 

La quota s’adequarà en cada moment a l’edat assolida per l’associat.

Cobertura de l'assegurança

Les indemnitzacions varien en funció de la quota a pagar.

Característiques

S’entén per incapacitat professional temporal la situació acreditable, mitjançant document mèdic, que, com a conseqüència d’accident o malaltia provoqui que, l’assegurat estigui total o parcialment impossibilitat per a exercir la seva professió i qualsevol altra ocupació lucrativa d’acord amb els seus coneixements i aptituds.

A tenir en compte

Edat màxima de contractació: 50 anys.

Mínim de permanència 1 any (prorrogable per anualitats).

Carència de 6 mesos.

La cobertura cessarà als 65 anys d’edat.